Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Czym jest STEAM?

STEAM, to akronim pochodzący od słów science, technology, engineering, art, maths. Koncepcja STEAM to interdyscyplinarne podejście, gdzie w nauczaniu łączy się naukę, technologię, inżynierię i sztukę. Uczeń realizując projekty STEAM śmiale podejmuje ryzyko, eksperymentuje, przyjmuje rolę badacza i odkrywcy, projektanta i testera. Rozwija przy tym kompetencje związane z krytycznym myśleniem, pracą zespołową, umiejętnościami społecznymi. Ucząc zgodnie ze STEAM, kładziemy nacisk na nauczanie praktyczne jak również samodzielne rozwiązywanie problemów przez ucznia. Projekty STEAM powinny być ciekawe, trudne, dawać radość, a realizacja ich – satysfakcję.

Zdjęcie przedstawia astronautę na tle Ziemi

Model nauczania interdyscyplinarnego powstał ponad 30 lat temu. Do dziś w klasach I-III praktykowane jest tzw. nauczanie blokowe, ale w starszych klasach przedmioty wyraźnie oddzielają się od siebie, tworząc wrażenie, że są bytami samoistnymi, nie mającymi ze sobą żadnych związków. A przecież to nie prawda. Uczniowie – i słusznie – po jakimś czasie zaczynają mieć kłopot ze zrozumieniem świata przyrody. Coraz częściej zadają pytania „a po co mi to”. Niestety, goniąc za odhaczeniem kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej sprawiamy, że nigdy nie otrzymają odpowiedzi na te pytania.

A przecież… nasz świat jest interdyscyplinarny, branże, zawody są interdyscyplinarne i wszystko czego możemy dotknąć, co powstało – jest efektem pracy wielu osób w wielu dziedzinach.

Zdjęcie przedstawiające kobietę oglądającą galerię

W nauczaniu nacisk powinien być kładziony na myślenie przyczynowo-skutkowe, projektowe, a także na kreatywność i poszukiwanie kontekstów interdyscyplinarnych. Sposobem na połączenie tego z praktyką szkolną jest koncepcja STEAM, która jest odpowiedzią na potrzeby rynku.

Badania wyraźnie wskazują, że rośnie zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie technologii, inżynierii, nauki, które zgodnie z oczekiwaniami mają jeszcze wzrastać do roku 2025. Zatem zadaniem szkół jest zatem interdyscyplinarne kształcenie uczniów, którzy spełnią oczekiwania przyszłych pracodawców.

Idea STEAM najaktywniej rozwija się w Stanach Zjednoczonych, ale w ostatnim czasie również w Europie realizowanych jest wiele projektów wdrażających STEAM w edukację. Jednym z nich jest projekt „DLAB: nabywanie kompetencji cyfrowych ponad granicami”, który ma na celu uzyskanie klas interdyscyplinarnych, bez granic technologicznych. W ramach projektu uruchomiono dla nauczycieli bezpłatny kurs online „STEM to STEAM” (więcej: http://dlaberasmus.eu/courses/stem-steam-online-course/).

Czas zmienić swoją lekcję w STEAM-owe laboratorium. Do dzieła!

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542199/IPOL_STU(2015)542199_EN.pdf